iT'S NOT JUST SALSA

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van dansschool Salsa in Breda/Swing2This, hierna ook te noemen: de dansschool en/of SIB.

2.     SIB heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de locatie te weigeren.

3.     Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.

4.     Bezoek aan SIB is geheel op eigen risico. De directie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.

5.     Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico.

6.     Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.

7.     Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de SIB.
Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

8.     Bij het niet afmelden voorafgaand aan een les of 48 uur na de gemiste les vervalt het recht op inhalen.

9.     Gemiste lessen kunnen alleen worden ingehaald in de periode waar de inschrijving heeft plaatsgevonden.

10.  Inhalen van een gemiste les vindt altijd plaats in overleg met SIB.

11.  Gemiste lessen kunnen niet worden meegenomen naar een nieuwe periode/cursus.

12.  Salsa in Breda hanteert een eigen lesprogramma. Wij streven ernaar de lessen voor alle niveaus per week hetzelfde te houden. Toch kan het voorkomen dat sommige lessen niet identiek zijn. Dit kan komen door de aanpassing van het lesprogramma door de docent aan de hand van het niveau van de groep.

13.  SIB streeft naar gelijke bezetting man/vrouw.
Door cursisten van hetzelfde of een hoger niveau in de gelegenheid te stellen in te vallen, zijn vrijwel alle groepen, qua verhouding gelijk. Echter kunnen wij niet een volledig gelijke bezetting per les per niveau garanderen.

Inschrijvingen

1.     De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat onze lessen plaatsvinden.

2.     Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving kan zowel, schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden.

3.     Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval, verhuizing, andere baan e.d. vrijwaren de cursist niet van de verplichting het volledige lesgeld te betalen. Bij melding aan het begin van het lesblok kan hiermee wel rekening worden gehouden.

4.     Bij inschrijving via internet/website wordt de inschrijving bevestigd door middel van een e-mail. Bij inschrijving ter plaatse ontvangt u geen bevestiging.

Annuleren

1.     De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc.
Ingeval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.

2.     Een cursus of workshop kan zonder kosten binnen 7 dagen na inschrijving worden geannuleerd.

3.     Bij annulering van de cursus of workshop langer dan 7 dagen na inschrijving dient er € 20,- annuleringskosten te worden betaald. Echter bij annulering van de cursus of workshop binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus dient het volledige bedrag te worden betaald. Lesgelden worden niet geretourneerd.

4.     De annulering dient per aangetekend schrijven plaats te vinden en kan worden verzonden naar: Salsa in Breda, Haagweg 98, 4814 GH Breda.

5.     U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende schriftelijke annulering door ons op tijd en in goede orde is ontvangen.

6.     Annuleren per e-mail. Deze vorm van annuleren is alleen geldig indien er een lees of ontvangstbevestiging van SIB is ontvangen.

Klachten

1.     Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de dansschoolhouder ingediend te worden.

2.     De dansschoolhouder maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.

Herinneringskosten

1.     Bij het niet voldoen aan de betalingstermijn zoals in een herinnering staat vermeld, gaan de vorderingen ter incasso.

2.     Het cursusgeld over de lopende periode is direct opvorderbaar verhoogd met eventuele buitengerechtelijke- en/of gerechtelijke kosten, administratiekosten, rente per achterstallige cursusperiode die verbonden zijn aan de inning.

De cursus

Bij inschrijving dient de cursist door SIB op de hoogte te worden gesteld van:
·      de globale inhoud van de cursus
·      het aantal lessen
·      de tijdsduur van een les
·      de lestijden
·      de aanvang van de cursus
·      de frequentie van de lessen
·      eventuele overige verplichtingen

1.     De cursus dient gegeven te worden door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.

2.     De cursist dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en dansschool bepaald. Dit geldt niet voor cursisten die er zelf voor kiezen om lessen niet te volgen.

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het komende cursusjaar. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor dit cursusjaar gaat de cursist en cursusgeld plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de Dansschool. Geschillen tussen partijen worden beheerst door het Nederlandse recht en worden uitsluitend van de toepasselijke competentieregels gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement te ’s-Gravenhage.

Salsa in Breda Nieuwsbrief

vul a.u.b. uw e-mailadres in vul a.u.b. uw achternaam in vul a.u.b. uw voornaam in