WHERE ELSE...?

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene richtlijnen:
• De Dansschool is uitsluitend te betreden door cursisten die op dat moment les hebben!
• Bij binnenkomst en vertrek een mondkapje dragen
• Blijf thuis bij verkoudheid of griepklachten
• Arriveer maximaal 10 minuten voor aanvang bij jouw les
• Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel
• Zorg voor de eigen 1.5 meter afstand met medecursisten en personeel en respecteer de aangegeven afstanden
• De bar is geopend met een beperkt assortiment voor een drankje tijdens de les.
• Het is toegestaan om een eigen flesje/Dopper met water mee te nemen voor tijdens de les (Glaswerk of alcohol is niet toegestaan) Niet tijdens de Dansoefenavonden.
• Mocht er een nieuwe LOCKDOWN plaatsvinden en er door overmacht geen lessen kunnen plaatsvinden, dan worden de resterende lessen ingehaald binnen een maand. Duurt de lockdown langer dan 28 dagen of wanneer 75% van de lessen is gegeven dan vervallen de resterende lessen.

Voorafgaand aan de les:
• Kom alleen op de vast aangewezen lestijd en neem de ingang. Deze is duidelijk aangegeven met een pijl en de aanduiding “INGANG”
• Desinfecteer de handen bij binnenkomst
• Kom in danskleding naar de dansschool en wissel van schoenen in de danszaal.
• Betaal voorafgaand aan de 1e les uitsluitend contant:
• Lessen kunnen worden ingehaald in overleg en beschikbaarheid
• Bij aankomst volgt indien noodzakelijk een korte gezondheidscheck (Triage):
Wanneer een van onderstaande vragen met JA wordt beantwoord, mag je niet naar de dansschool komen. Je mag pas weer komen als op elke vraag NEE geantwoord kan worden.
1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment een of meerdere van de volgende (milde) klachten: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts (vanaf 38 graden Celsius)?
2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met koorts en/of benauwdheidsklachten?
3. Heb je het COVID-19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
4. Heb je een huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner met het COVID-19 (vastgesteld met een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid/vaste danspartner terwijl hij/zij nog klachten had?
5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het COVID-19 is vastgesteld?

Hygiëne maatregelen:
• Na toiletgebruik zo goed mogelijk de handen wassen
• Kom omgekleed naar de les en neem eventueel een handdoekje, deodorant of een extra shirt mee
• Schud geen handen, hoest/nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg
• Was jouw handen regelmatig of gebruik de desinfectie

Tijdens de les:
• Mondkapjes hoeven niet gedragen te worden tijdens het dansen
• Dansen in jouw eigen lesvak
• Blijf te allen tijde op de eigen lesplek tijdens de les, mits in overleg met de dansschool
• Houd de 1.5 meter met jouw “buren” zoveel mogelijk in acht
• Tijdens de les dans je met jouw eigen partner. Er mag gewisseld worden, maar geheel op vrijwillige basis en pas wanneer het wordt aangegeven door de docent.
Na de les:
• Verzamel na afloop van de les jouw eigendommen en verlaat rustig en geordend de lesplek/dansvloer met de in acht name van de 1,5 meter afstand tussen medecursisten en personeel
• Bij einde van les verlaat je de zaal via aangeven route. Neem de uitgang (oude rookhok) om de dansschool te verlaten.
Deze is duidelijk aangegeven met een pijl en de aanduiding “UITGANG”

• Wanneer jij je níét kunt of wilt houden aan de regels van Dansschool Salsa in Breda dan kan de toegang tot de activiteiten van Dansschool Salsa in Breda worden ontzegd voor (on)bepaalde tijd. Verrekeningen van bijvoorbeeld lesgelden vervallen en worden niet verrekend. Schade die Dansschool Salsa in Breda lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kunnen op jou worden verhaald

1.     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van dansschool Salsa in Breda/Swing2This, hierna ook te noemen: de dansschool en/of SIB.

2.     SIB heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de locatie te weigeren.

3.     Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.

4.     Bezoek aan SIB is geheel op eigen risico. De directie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.

5.     Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico.

6.     Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.

7.     Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de SIB.
Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

8.     Bij het niet afmelden voorafgaand aan een les of 48 uur na de gemiste les vervalt het recht op inhalen.

9.     Gemiste lessen kunnen alleen worden ingehaald in de periode voor waar de inschrijving heeft plaatsgevonden.

10.  Inhalen van een gemiste les vindt altijd plaats in overleg met SIB.

11.  Gemiste lessen kunnen niet worden meegenomen naar een nieuwe periode/cursus.

12.  Dansschool Salsa in Breda hanteert een eigen lesprogramma. Wij streven ernaar de lessen voor alle niveaus per week hetzelfde te houden. Toch kan het voorkomen dat sommige lessen niet identiek zijn. Dit kan komen door de aanpassing van het lesprogramma door de docent aan de hand van het niveau van de groep.

13.  SIB streeft naar gelijke bezetting man/vrouw.
Door cursisten van hetzelfde of een hoger niveau in de gelegenheid te stellen in te vallen, zijn vrijwel alle groepen, qua verhouding gelijk. Echter kunnen wij niet een volledig gelijke bezetting per les per niveau garanderen.

Inschrijvingen

1.     De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat onze lessen plaatsvinden.

2.     Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving kan zowel, schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden.

3.     Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval, verhuizing, andere baan e.d. vrijwaren de cursist niet van de verplichting het volledige lesgeld te betalen. Bij melding aan het begin van het lesblok kan hiermee wel rekening worden gehouden.

4.     Bij inschrijving via internet/website wordt de inschrijving bevestigd door middel van een e-mail. Bij inschrijving ter plaatse ontvangt u geen bevestiging.

Annuleren

1.     De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, etc.
Ingeval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. 
In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld de uitbraak COVID-19, zullen er in de vorm van een voucher een aantal opties geboden worden waarbij het reeds betaalde bedrag verwerkt kan worden in de de toekomstige cursus(sen). Voor de continuïteit van de dansschool wordt dan verzocht het reeds betaalde volledige lesgeld niet terug te laten betalen, maar gebruik te maken van een voucher en die in delen in te wisselen, waardoor u de kans van faillisemant verkleint.
Hierdoor kunt u in de toekomst gebruik blijven maken van onze diensten in de vorm van danslessen. 

2.     Een cursus kan kosteloos na inschrijving worden geannuleerd tot 24 uur voorafgaand aan de startdatum van de door jouw opgegeven cursus. Het betaalde lesgeld voor die desbetreffende cursus wordt geretouneerd.
Een cursus die binnen 24 uur voorafgaand aan de startdatum wordt geannuleerd wordt voor 75% vergoed.

3.   Een cursus die door de cursist geannuleerd wordt nadat deze reeds gestart is wordt niet financieel vergoed. 

4. Mocht er een nieuwe LOCKDOWN of een situatie plaatsvinden waardoor er door overmacht geen lessen kunnen plaatsvinden, dan worden de resterende lessen ingehaald binnen 28 dagen na ingang van de desbetreffende lockdown. Duurt de lockdown langer dan 28 dagen dan vervallen de resterende lessen van de lopende cursus.
Wanneer 75% van de lessen is gegeven en er vindt een lockdown plaats die langer duurt dan 14 dagen dan vervallen ook de resterende lessen. Bij 3 of meer resterende lessen kan men gebruik maken van een voucher die te gebruiken is als "tegoed" van de Dansschool Salsa in Breda bij aanvang van de eerstvolgende nieuwe cursus die wordt georganiseerd door Dansschool Salsa in Breda. Daarna vervallen het "tegoed".

5.     Annuleren van de les/cursus gaat per e-mail. Vraag altijd naar een leesbevestiging van de dansschool.

6.     U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende schriftelijke annulering door ons op tijd en in goede orde is ontvangen.


Klachten

1.     Klachten dienen per mail van de dansschoolhouder ingediend te worden.

2.     De dansschoolhouder maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht zijn standpunt hierover kenbaar aan de klager.

Herinneringskosten

1.     Bij het niet voldoen aan de betalingstermijn zoals in een herinnering staat vermeld, gaan de vorderingen ter incasso.

2.     Het cursusgeld over de lopende periode is direct opvorderbaar verhoogd met eventuele buitengerechtelijke- en/of gerechtelijke kosten, administratiekosten, rente per achterstallige cursusperiode die verbonden zijn aan de inning.

De cursus

Bij inschrijving dient de cursist door SIB op de hoogte te worden gesteld van:
·      de globale inhoud van de cursus
·      het aantal lessen
·      de tijdsduur van een les
·      de lestijden
·      de aanvang van de cursus
·      de frequentie van de lessen
·      eventuele overige verplichtingen

1.     De cursus dient gegeven te worden door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.

2.     De cursist dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden door Dansschool Salsa in Breda) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via inhaallessen op een andere avond bij een ander of soortgelijk ingeroosterd niveau of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en dansschool. Dit geldt niet voor cursisten die er zelf voor kiezen om lessen niet te volgen. Betaalde lesgelden worden niet terugbetaald.
In geval van overmacht die wordt opgelegd door de overheid, door bijvoorbeeld COVID-19 of een soortgelijke situatie, pandemiën, rampen  of onrust dan geldt "annuleren punt 4

Slotbepaling

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het komende cursusjaar. De voorwaarden van voorgaande jaren komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor dit cursusjaar gaat de cursist en cursusgeld plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de leiding van de Dansschool. Geschillen tussen partijen worden beheerst door het Nederlandse recht en worden uitsluitend van de toepasselijke competentieregels gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement te ’s-Gravenhage.

Salsa in Breda Nieuwsbrief

vul a.u.b. uw e-mailadres in vul a.u.b. uw achternaam in vul a.u.b. uw voornaam in Invalid Input