Where else...?

Huisregels

Dansen is een combinatie van fun, leren, meemaken en ervaren. 
Dit staat bij Salsa in Breda centraal en om het leuk te houden hebben wij een aantal huisregels opgesteld. Neem deze rustig door:

HUISREGELS CURSISTEN:

Lessen en administratie

 1. Betalingen van het lesgeld dienen vooraf van de eerste les te zijn voldaan. Dit kan uitsluitend contant. 
 2. Indien niet op de eerste lesavond is voldaan, zien wij ons helaas genoodzaakt € 5,- administratiekosten in rekening te brengen.
 3. Wanneer een betaling niet op tijd is ontvangen, kan niet aan de les(sen) worden deelgenomen.
 4. Wij vinden het een bijzonder mooi compliment als er assistenten en docenten van andere dansscholen lessen volgen. Omdat wij de samenwerking met andere dansscholen toejuichen en omdat we geloven in het delen van kennis, is iedereen van harte welkom. Wij hanteren hiervoor privélessen en daarbij geldt een speciaal tarief.
 5. Bij email/adreswijziging, graag een bericht zodat wij u (in geval van verandering in lesrooster bijvoorbeeld) kunnen informeren.
 6. Graag afmelden bij afwezigheid. Bij het niet afmelden kan deze gemiste les niet worden ingehaald. 
  Afmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of het afmeldformulier op de website of "app" naar 06-34847457.
 7. Deelnemen aan de lessen kan zonder partner, tenzij anders is aangegeven. Wij kunnen helaas niet een danspartner garanderen.

HUISREGELS DANS-, OEFEN-, FEESTAVONDEN, EVENEMENTEN EN DANSLESSEN GEORGANISEERD DOOR SiB
Omdat wij onze gasten optimale faciliteiten willen bieden, hanteren wij duidelijke huisregels.
Een prettig en veilig klimaat voor iedereen staat voorop.

Door betreding van onze locatie gaat u akkoord met onderstaande huisregels!
Bij overtreding van (een van) onze huisregels kunt u gevorderd worden het pand te verlaten en kunt u een toegangsontzegging opgelegd krijgen.

 • Toegangscontrole met legitimatie mogelijk
 • Geen wapens of drugs
 • Roken is binnenshuis niet toegestaan
 • Geen ongewenste intimiteiten
 • Geen agressie of racisme
 • Geen hinderlijk gedrag
 • Kleed u correct
 • Geen overlast voor de buren
 • Geen alcohol onder de 18 jaar
 • Consumptie tijdens de dans- en feestavonden is verplicht
 • Het is niet toegestaan eigen eet- en drinkwaren mee te nemen, dan wel te nuttigen
 • Geen glazen of glaswerk mee naar buiten te nemen
 • U dient ten alle tijden de aanwijzingen van het personeel van deze locatie op te volgen
 • Onze locatie staat onder real-time cameratoezicht, zowel binnen als buiten

Hoe gaan we met elkaar om?
Bij Dansschool Salsa in Breda vinden wij respect voor elkaar een van de belangrijkste spelregels. Respect voor onder andere elkaars spullen hoort hierbij. Wij vragen iedereen om op een nette en gepaste manier met elkaar om te gaan. 

Algemene Voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool Salsa in Breda/Swing2This, hierna ook te noemen: de dansschool en/of SIB.
 • SIB heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de locatie te weigeren.
 • Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 • Bezoek aan SIB is geheel op eigen risico. De directie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.
 • Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico. 
  Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
 • Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de SIB. 
  Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 • Bij het niet afmelden voorafgaand aan een les of 48 uur na de gemiste les vervalt het recht op inhalen.
 • Gemiste lessen kunnen worden ingehaald in de periode waar de inschrijving heeft plaatsgevonden.
  Inhalen van een gemiste les vindt altijd plaats in overleg met SIB.
 • Gemiste lessen kunnen niet worden meegenomen naar een nieuwe periode/cursus.
 • Salsa in Breda hanteert een eigen lesprogramma. Wij streven ernaar de lessen voor alle niveaus per week hetzelfde te houden. Toch kan het voorkomen dat sommige lessen niet identiek zijn. Dit kan komen door de aanpassing van het lesprogramma door de docent aan de hand van het niveau van de groep.
 • SIB streeft naar gelijke bezetting man/vrouw.
 • Door cursisten van hetzelfde of een hoger niveau in de gelegenheid te stellen in te vallen, zijn vrijwel alle groepen, qua verhouding gelijk. Echter kunnen wij niet een volledig gelijke bezetting per les per niveau garanderen.

Inschrijvingen

 • De dansschool heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of toegang te ontzeggen tot onze leslocaties op de momenten dat onze lessen plaatsvinden.
 • Na inschrijving is de cursist het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te geschieden tenzij de dansschool schriftelijk een andere termijn met de cursist is overeengekomen. Inschrijving kan zowel, schriftelijk als elektronisch via e-mail of de website geschieden.
 • Verhindering door vakantie, ziekte/ongeval, verhuizing, andere baan e.d. vrijwaren de cursist niet van de verplichting het volledige lesgeld te betalen. Bij melding aan het begin van het lesblok kan hiermee wel rekening worden gehouden.
 • Bij inschrijving via internet/website wordt de inschrijving bevestigd door middel van een e-mail. Bij inschrijving ter plaatse ontvangt u geen bevestiging.

Annuleren

 • De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, pandemie etc. 
 • Bij annulering door de dansschool kan het lesgeld terugbetaald of verrekend wroden (naar rato). De verrekening kan in overleg  plaatsvinden bij aanvang van een nieuwe cursus/bootcamp. Indien dit gebeurd in CORONA tijd gelden er andere regels
 • Een cursus of workshop kan zonder kosten binnen 7 dagen na inschrijving worden geannuleerd.
 • Bij annulering van de cursus of workshop langer dan 7 dagen na inschrijving dient er € 20,- annuleringskosten te worden betaald. Echter bij annulering van de cursus of workshop binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus dient het volledige bedrag te worden betaald. Lesgelden worden niet geretourneerd.
 • De annulering dient per mail met leesbevestiging plaats te vinden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of de desbetreffende schriftelijke annulering door ons op tijd en in goede orde is ontvangen.

Klachten

 • Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de dansschoolhouder ingediend te worden.
 • De dansschoolhouder maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.

Herinneringskosten

 • Bij het niet voldoen aan de betalingstermijn zoals in een herinnering staat vermeld, gaan de vorderingen ter incasso. Het cursusgeld over de lopende periode is direct opvorderbaar verhoogd met eventuele buitengerechtelijke- en/of gerechtelijke kosten, administratiekosten, rente per achterstallige cursusperiode die verbonden zijn aan de inning.

De cursus

 • Bij inschrijving dient de cursist op de hoogte te worden gesteld van:

* de globale inhoud van de cursus
* het aantal lessen
* de tijdsduur van een les
* de lestijden
* de aanvang van de cursus
* de frequentie van de lessen
* eventuele overige verplichtingen

 • De cursus dient gegeven te worden door/onder verantwoordelijkheid van een daartoe gekwalificeerde leraar/lerares die naar beste weten en kunnen de lessen verzorgt.
 • De cursist dient in de gelegenheid gesteld te worden een door overmacht (ziekte en andere uitzonderlijke omstandigheden) opgelopen achterstand in te halen. Dit kan via lessen op een andere avond, extra lessen, of middels mogelijkheden in onderling overleg tussen cursist en dansschool bepaald. Dit geldt niet voor cursisten die er zelf voor kiezen om lessen niet te volgen.

------------------
Aanvullende algemene voorwaarden:

Algemene richtlijnen:

 • De Dansschool is uitsluitend te betreden door cursisten die op dat moment les hebben
 • Blijf thuis bij verkoudheid of griepklachten
 • Arriveer maximaal 5 minuten voor aanvang bij jouw les
 • Volg altijd de aanwijzingen op van het personeel
 • Maak gebruik van de ontsmettingalcohol
 • De bar is geopend (indien anders is bepaald) na de laatste les of tijdens de dansoefenavond. 
 • Het is toegestaan om een eigen flesje/Dopper met water mee te nemen voor tijdens de les, maar niet tijdens de FRIDAY SPECIALS of andere evenementen (Glaswerk of alcohol is niet toegestaan)

Slotbepaling:

Dit zijn de algemene voorwaarden en aanvullingen vanaf 14 juni 2021. De voorwaarden van voor deze datum komen hierbij te vervallen. Bij inschrijving voor een cursus gaat de cursist en cursusgeld plichtige akkoord met al deze voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien beslistDansschool Salsa in Bredaonder leiding van Vincent Wijnen Riems. Geschillen tussen partijen worden beheerst door het Nederlandse recht en worden uitsluitend van de toepasselijke competentieregels gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement te ’s-Gravenhage.

Salsa in Breda Nieuwsbrief

vul a.u.b. uw e-mailadres in vul a.u.b. uw achternaam in vul a.u.b. uw voornaam in Invalid Input